ἑταῖρος

I started a companion resource, or spinoff, from Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα καθ᾿ αὑτὴν φωτιζομένη/Lingua Graeca Per Se Illustrata, called "ἑταῖρος". You can find the browser readable version up on Github pages here, or view it on Github.

I haven't kept up with Seumas' updates, but I imagine it is still mostly useful. It is not abandoned. It is just on hold.